نسخه آزمایشی
shoar

اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگانفصل اول - کلیات

ماده 1: از تاریخ تصویب این اساسنامه، سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان و مرکز بررسی قیمتها در یکدیگر ادغام شده و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تشکیل می‌گردد و سازمان اخیرالذکر بر طبق مواد موضوعه این اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده 2: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود.
ماده 3 :سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بصورت شرکت سهامی اداره می‌شود و وابسته به وزارت بازرگانی می‌باشد.
ماده 4: سرمایه سازمان یکهزار میلیون ریال است که به ده هزار سهم یکصدهزار ریالی با نام منقسم و متعلق به دولت و غیر قابل انتقال میباشد.
ماده 5: مرکز سازمان در تهران و درصورت ضرورت میتواند شعبی در سایر نقاط کشور دائر نماید.

فصل دوم – اهداف سازمان

ماده 6: اهداف سازمان در چهارچوب وظایف و اختیارات خود حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و حمایت از مصرف کنندگان دربرخورد با نوسانات غیرمعمول و همکاری سازمانهای ذیربط در تشویق امر صادرات و بازاریابی از طریق تعیین و تعدیل و تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات و کالاهای وارداتی داخلی و انجام تحقیقات و بررسی لازم و ارائه طرحهای ضروری درجهت متعادل ساختن کالاهای وارداتی و تولیدی است.

فصل سوم – وظایف و اختیارات سازمان

ماده 7: وظایف و اختیارات سازمان بشرح زیر است:
1- حمایت از تولید و فرآورده‌های داخلی و عرضه خدمات متناسب در جهت افزایش آنها.
2- حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمتهای داخلی و خارجی و کنترل آنها.
3- همکاری و تحقیقات لازمه در تشویق صادرات محصولات و فرآورده‌های داخلی با سازمانهای مربوطه و شناسائی امکانات بازارهای خارجی در جذب تولیدات داخلی.
4- بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشی.
5- تعیین و اعلام قیمت کالاهائی که دارای نمایندگی انحصاری است ودر رابطه با نیاز سازمانهای دولتی و شهرداریها و سایر موسسات بخش عمومی کشور میباشد.
6- بررسی و محاسبه و کنترل عوامل موثر در قیمت تمام شده کالا وخدمات و سیستمهای مربوط به توزیع تا مرحله مصرف.
7- مراجعه به مراجع و سازمانهای تولیدی و واسطه‌ها و بازارهای بین المللی در داخل و خارج از کشور در تعیین بهای تمام شده کالاها.
8- تمرکز و نظارت بر کلیه اعتبارات پرداختی مربوط به کالاهای مورد حمایت حمایت.
9- توصیه و طرح و اجرای برنامه‌های لازم مربوط به تقلیل و یا حذف تدریجی ضرر و زیان کالاهای مورد حمایت.
10- سازمان فهرست کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اعم از تولیدی و صادراتی و وارداتی تهیه و مبلغی را که طبق ضوابط قانونی وسیله سازمان باید دریافت یا پرداخت شود مشخص نموده و پس از تایید وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد بر طبق مقررات این اساسنامه مورد عمل قرار میدهد.
سازمان مکلف است همه ساله ده درصد از درآمد (مابه‌التفاوتهای دریافتی) خود را برای مصارف ضروری بشرح زیر:الف: حمایت از تولیدات داخلی ب: حمایت از مصرف کننده در قبال نوسانات نامتناسب قیمتها ج: تشویق صادرات و تحقیقات لازمه با همکاری سازمانهای ذیربط، در عملکرد حسابهای سالانه پیش‌بینی و ذخیره نماید.
تبصره2: مانده درآمدهای هرسال حاصل از منابع مذکور در این ماده و همچنین سایر مابه‌التفاوتهای حاصل بسال مالی بعد منتقل و قابل مصرف خواهد بود.
11- سازمانهای دولتی مباشر خرید و فروش کالاهای مشمول این قانون موظفند اعتبارات لازم برای هر سال مالی را بموقع بسازمان اعلام نمایند که برای درج و تصویب در بودجه کل کشور پیشنهاد شود لزوما سازمان میتواند ارقام برآوردی توسط سازمانهای مباشر فوق را نیز بررسی پس از اعلام بررسی و جرح و تبدیل نماید.
12- سازمان میتواند برای رفع احتیاجات خود از بانکها و موسسات اعتباری داخلی با موافقت مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران وام اخذ نماید.
13- سازمان میتواند عنداللزوم قسمتی از کارهای خود را بهر یک از دستگاههای دولتی یا وابسته بدولت و یا شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی با تراضی آنان نمایندگی بدهد.
14- در هر مورد که خرید یا فروش کالاهای مورد حمایت توسط سازمان لازم باشد این عمل با پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت.
15- بهای فروش کالاهای مورد حمایت که توسط سازمان خریداری شده از طرف هیئت مدیره سازمان پیشنهاد میگردد و پس از تائید وزیر بازرگانی و تصویب مجمع عمومی مورد عمل قرار خواهد گرفت.
16- سازمان میتواند با تنظیم و طرح لازم بر اجرای عملیات و برنامه سازمانهای مسئول تامین و توزیع کالاهای مشمول این قانون نظارت کند.
تبصره: در مواردیکه به لحاظ جلوگیری از ضرر و زیان لازم شود که در فروش کالاهای موضوع این ماده تسریع گردد بهای فروش با پیشنهاد هیئت مدیره سازمان و تائید وزیر بازرگانی تعیین و برطبق آن عمل خواهد شد و گزارش به مجمع عمومی سازمان تسلیم گردد.
17- در صورتیکه ضرورت ایجاب نماید که در مناطق معینی از کشور کالا یا کالاهائی برای مصرف کنندگان و یا تولید کنندگان مورد حمایت قرار گیرد، مناطق مزبرو و نحوه عمل با پیشنهاد سازمان و تائید وزیر بازرگانی و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
18- سازمان میتواند درصورت ضرورت به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی در شرکتهای داخلی که وظائف و هدفهای آنان با مقاصد سازمان مرتبط است مشارکت نماید.
19- سازمان میتواند در صورت ضرورت نسبت به دادن پیش پرداخت به تولیدکنندگان کالاهای مصرفی از نظر تشویق افزایش تولید بر طبق شرایط و مقرراتی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید اقدام نماید.
20- سازمان میتواند برای انجام بررسیها و مطالعات مربوط به وظائف خود ازکارشناسان واجد شرایط و محققان و دستگاههای آموزشی بطور موقت از طریق خرید خدمت با رعایت مقررات مربوط استفاده نماید.
21- سازمان میتواند در جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و قیمت‌ها و نرخ گذاری کالاهای داخلی و بررسی نوسان قیمتها مربوط به مراکز بین‌المللی و آموزش نیروی انسانی کارآمد طرحهای لازم را تهیه و اجراء نماید.
22- در زمینه تهیه روشهای معمول و بررسی قیمت تمام شده فرآورده‌ها و تولیدات داخلی، خود سازمان راسا و یا با دعوت از حسابداران رسمی می‌تواند نسبت به برقراری سیستم و آئین نامه‌های لازم را اقدام و بتصویب مجمع عمومی برساند.
23- تعیین حداقل قیمت و تضمین خرید محصولات کشاورزی و دامی مورد حمایت با همکاری سازمانهای ذیربط.
24- برقراری سیستمهای آموزشی بازار و اقتصاد در سطح سازمان و سایر دستگاههای دولتی در زمینه فعالیتهای سازمان.
25- کسب اطلاع در زمینه نرخها و بازارهای عمده دنیا از طریق مراجع بین‌الملی و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و شرکت در سمینارها و مجامع ذیربط داخلی و خارجی.
26- انتشار بولتن‌های اقتصادی و نرخ‌نامه‌های داخلی و خارجی در مورد کالاهای وارداتی و صادراتی.

فصل چهارم – ارکان سازمان

ماده 8: ارکان سازمان بشرح زیر است:
الف: مجمع عمومی
ب: هیئت مدیره
ج: هیئت‌های تعیین و تثبیت قیمت که در این اساسنامه هیئت نامیده می‌شود
د: حسابرس (بازرس)
الف: مجمع عمومی
ماده 9: مجمع عمومی متشکل است از:
1- وزیر بازرگانی
2- وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده او
3- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده او
4- وزیر صنایع و معادن یا نماینده او
5- وزیر کار و امور اجتماعی یا نماینده او
6- وزیر کشاورزی و عمران روستائی یا نماینده او
7- رئیس کل بانک مرکزی ایران یا نماینده او
8- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نماینده او
تبصره1: ریاست مجمع عمومی با وزیر بازرگانی است.
تبصره 2:در صورت نبودن ریاست مجمع عمومی، معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی جانشین ایشان خواهد بود.
تبصره 3:مدیر عامل سازمان بدون داشتن حق رای در جلسات مجمع عمومی شرکت خواهد نمود و سمت دبیر مجمع عمومی را خواهد داشت.
ماده 10: وظایف مجمع عمومی عبارتست از:
1- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیئت مدیره و تعیین سیاستها و خط مشی سازمان.
2- بررسی و تصویب بودجه و برنامه سالانه سازمان که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد شود.
3- رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود وز یان سازمان با توجه به گزارش هیئت مدیره و حسابرس (بازرس) سازمان.
4- انتخاب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و حسابرس (بازرس).
5- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می‌شود.
6- تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و سایر اعضاء هیئت مدیره و براساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و همچنین تعیین حق‌الزحمه حسابرس (بازرس).
7- بررسی و پیشنهاد افزایش سرمایه سازمان.
8- تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و وام مسکن و وام ضروری و سایر آئین‌نامه‌های اجرائی سازمان که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می‌شود با رعایت مقررات مربوطه.
9- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره درباره ارجاع دعاوی بداوری تعیین داور یا داوران با رعایت مقررات و ختم دعوی یا سازش و استرداد دعوی.
10- اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین فهرست انواع اولویت کالاها و خدماتی که بایستی مورد بررسی سازمان قرار گیرد.
11- اظهار نظر نسبت به پیشنهادات هیئت‌های تعیین و تثبیت قیمتها و روشهای اجرائی مربوطه.
12- تصویب قیمت کالاها و خدمات
13- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور موضوعه که بنحوی در حدود این اساسنامه بعهده مجمع عمومی گذاشته شده است.
ماده 11: جلسات مجمع عمومی حداقل یکبار در نیمه اول و یکبار در نیمه دوم هر سال به دعوت رئیس مجمع عمومی و درصورت لزوم به دعوت مدیر عامل سازمان تشکیل خواهد شد.
ماده 12: با رعایت تبصره 2 ماده 9 جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه در جلسات با رای موافق حداقل 5 نفر از اعضاء معتبر خواهد بود.
تبصره: درغیاب اعضاء مجمع عمومی نمایندگان آنان با معرفی کتبی در جلسه شرکت خواهند کرد.
ب: هیئت مدیره
ماده 13: هیئت مدیره سازمان از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل تشکیل میشود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب همین مجمع بمدت سه سال انتخاب می‌شوند اعضاء هیئت مدیره بطور موظف و تمام وقت در سازمان خدمت میکنند و در خاتمه دوره خدمت نیز تا تعیین جانشین مسئولیت ادامه کار و انجام وظائف مربوط را برعهده خواهند داشت و انتخاب مجدد آنان در پایان دوره نیز بلامانع است.
مدیر عامل سازمان عنوان رئیس هیئت مدیره را نیز خواهد داشت و از بین اعضاء اصلی و به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد و از حقوق و مزایای معاون وزارتخانه استفاده خواهد نمود.
تبصره: وزیر بازرگانی بنا به پیشنهاد مدیر عامل سازمان یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره را
به سمت قائم مقام رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌نماید. قائم مقام در غیاب مدیر عامل دارای وظائف و اختیارات مدیر عامل خواهد بود.
ماده 14: تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.تصمیمات مذکور در دفتری ثبت و بامضاء‌ اعضاء حاضر در جلسه میرسد.
ماده 15: وظائف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است:
1- تصویب برنامه‌های تنظیمی بر اساس خط مشی و هدفهای مصوب به مجمع عمومی سازمان.
2- تهیه و تصویب آئین‌نامه‌های مالی و اداری و معاملاتی و سایر آئین‌نامه‌های مورد احتیاج سازمان برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
3- بررسی و تصویب بودجه و برنامه عملیاتی سالانه یا اصلاح بودجه برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
4- بررسی و تهیه گزارش عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان و تسلیم آن بر طبق مفاد این اساسنامه به مجمع عمومی.
5- تهیه و تنظیم گزارش فعالیتهای انجام شده سالانه برای طرح در مجمع عمومی.
6- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول و تقسیط بدهی بدهکاران و پیشنهاد آن جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.
7- پیشنهاد در مورد سرمایه‌گذاری و مشارکت و خرید و فروش به مجمع عمومی.
8- تصویب معاملات و قراردادها و تنظیم قراردادهای نمونه براساس آئین‌نامه معاملات سازمان.
9- بررسی و پیشنهاد تشکیلات سازمان برای تصویب مجمع عمومی.
10- پیشنهاد ایجاد و خرید یا اجاره ساختمان اداری و مسکونی و سایر ساختمانها و تجهیزات فنی آنها، سردخانه‌ها، انبارها و میادین خرید و فروش محصولات و فرآورده‌های داخلی به مجمع عمومی.
11- بررسی و پیشنهاد ارجاع دعاوی بداوری و تعیین داور یا داوران و ختم دعوی یا سازس و یا استرداد دعوی به مجمع عمومی.
12- اتخاذ تصمیم در مورد مسائلی که مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مطرح مینماید.
ماده 16: مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بالاترین مقام اجرائی و مسئول اداره امور سازمان میباشد و موارد زیر از جمله وظائف اوست:
1- اجرای وظائف قانونی سازمان در رابطه با قوانین و مقررات و اساسنامه و آئین‌نامه‌های اجرائی مربوطه.
2- مسئول امور اجرائی مربوط به مصوبات مجمع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره است.
3- انجام کلیه امور اداری و استخدامی و مالی و کنترلی از جمله عزل و نصب کارکنان سازمان در حدود بودجه و و تشکیلات و مقررات مربوطه بوده و امضاء کلیه نامه‌ها و مکاتبات سازمان.
4- اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور و عملیات سازمان باستثنای آنچه در وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
5- امضاء قراردادهای خرید و فروش در حدود مصوبات مجمع عمومی و همچنین چکها و اسناد و اوراق بهادار
6- طرح و تعقیب هرگونه دعوی و پاسخگوئی بهرگونه دعوی اعم از حقوق و جزائی علیه هر شخص (حقیقی یا حقوقی) در تمام مراحل و مراجع و حق انتخاب وکیل با حق توکیل.
ماده 17: مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات و یا حق امضای خود را به قائم مقام و یا بهر یک از اعضاء هیئت مدیره با تعیین حدود مسئولیت تفویض نماید.
ماده 18: قراردادها و همچنین چکها و اسناد و اوراق بهادار باید به امضای مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر امور مالی (ذیحساب) یا معاون او برسد.
ج: هیئت‌های تعیین و تثبیت قیمتها
ماده 19: سازمان دارای هیئتی خواهد بود که تحت عنوان هیئت تعیین و تثبیت قیمتها تشکیل می‌گردد، ترکیب وظائف و نحوه تشکیل جلسات این هیئت ها به پیشنهاد مدیر عامل سازمان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
د: حسابرس (بازرس)
ماده 20: حسابرس (بازرس) سازمان به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی سازمان برای مدت یکسال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده 21: وظائف حسابرس (بازرس) بقرار زیر است:
1- رسیدگی به ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان سالانه سازمان و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیئت مدیره.
2- حسابرس (بازرس) حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و قراردادهای منعقده و صورتجلسات مجمع عمومی و هیئت مدیره را دارد.
3- رسیدگی به دفاتر و مدارک سازمان با اطلاع مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره و مدیر عامل مکلف است که کلیه اسناد و مدارک مورد لزوم را در اختیار ایشان بگذارد.
4- حسابرس دارای کلیه وظائف و اختیاراتی است که در قانون تجارت برعهده بازرس محول شده است.

فصل پنجم – سایر مقررات

ماده 22: کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، سفارتخانه‌ها و وابسته‌های اقتصادی و بازرگانی ایران در خارج و شهرداریها و نیز موسسات تولیدی و وارداتی و خدماتی تهران و شهرستانها مکلفند هرگونه اطلاعات و آماری را که مورد نیاز سازمان است صحیحا در اختیار سازمان مزبور بگذارند.
ماده 23: کلیه اطلاعات حاصله در سازمان محرمانه خواهد بود و کارکنان سازمان به هیچ وجه مجاز به افشای آنها نیستند.
ماده 24: کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی موظفند نتیجه تحقیقات و مطالعات انجام شده درباره قیمتها و قیمت تمام شده را به سازمان ارسال دارند.
ماده 25: سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال پایان می‌یابد.
ماده 26: امور مالی سازمان مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائیهای منقول و غیرمنقول سازمان را حداقل 30 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به حسابرس (بازرس) تسلیم نماید.
حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت مدیره تسلیم کند.
ماده 27: سازمان میتواند با تصویب هیئت مدیره قسمتی از وجوه خود را در یکی از بانکهای مجاز کشور نگهداری و قسمتی از آنرا برای خرید اوراق قرضه و یا حساب سپرده اختصاص دهد.
ماده 28: سازمان موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این اساسنامه تشکیلات و شرح وظائف خود را جهت تصویب به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.
ماده 29: سایر موضوعاتی‌که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده تابع مقررات مربوط به شرکتهای دولتی در قانون تجارت خواهد بود.
ماده 30: اعتبارات و دارائی و تعهدات و کارکنان مرکز بررسی قیمتها با رعایت ماده 144 قانون استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به سازمان منتقل می‌گردد.

تنظیمات قالب