نسخه آزمایشی
shoar

 

• حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن
• حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات غیر معمول قیمت‌ها
• بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاهای تولیدی و وارداتی و خدمات مشمول در تمام بخشها اعم از دولتی، تعاونی، خصوصی و نهادها
• اعمال نظارت بر اجرای قیمت ها و رسیدگی به تخلفات بر اساس قانون تعزیرات
• نظارت بر شبکه های توزیع کالاها وخدمات و مبارزه با عرضه و توزیع کالاهای قاچاق به عنوان دستگاه کاشف

تنظیمات قالب